Svar på vanliga frågor om VFU

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som rör VFU. Frågorna är indelade i i fyra olika kategorier: inför VFU, under VFU, efter VFU och övriga frågor. 

Inför VFU

Jag är nyantagen till ett lärarprogram. Behöver jag göra något nu för att få en VFU-placering?

Just nu behöver du inte göra någonting förutom att registrera dig på inledande kurser på programmet. Du kommer i god tid inför din första VFU-kurs få information från VFU-koordinator om vad du behöver göra för att få en VFU-placering. När det är dags för VFU-information kommer du se datum och tid för informationstillfället i ditt schema.

Vad innebär grundplacering?

Som nyantagen campusstudent vid lärarutbildningen kopplas du till en av de partnerkommuner som Uppsala universitet har avtal med gällande VFU. Det blir din grundplacering i ett VFU-område. VFU-enheten vid lärarutbildningen utgår från program, ämne, folkbokföringsadress och pendlingstid när du kopplas till en av partnerkommunerna. För distansstudenter gäller särskilda rutiner vid grundplacering. Mer information om grundplacering hittar du här.

Kan jag själv önska vilken kommun/VFU-område jag ska göra VFU i?

Du kan inte själv önska vilket VFU-område du ska tillhöra under VFU. Om du har särskilda skäl för grundplacering i ett visst VFU-område tar lärarutbildningen hänsyn till det, om det är möjligt. Blankett för anmälan av särskilda skäl samt information om de skäl som lärarutbildningen, om möjligt tar hänsyn till hittar du här

Jag önskar byta VFU-område, vad behöver jag göra?

Om särskilda skäl uppkommer under din utbildning, t.ex. att du får barn, blir sjuk eller flyttar så att restiden till ditt VFU-område blir alltför lång, finns möjlighet att anmäla en önskan om byte av VFU-område. Anmälan om byte görs på särskild blankett före 15 oktober för VFU under följande vårtermin eller 15 april för VFU under följande hösttermin. Anmälningsblankett samt information om de skäl som lärarutbildningen, om möjligt tar hänsyn till hittar du på här.

Jag har flyttat. Blir jag automatiskt placerad i ett nytt VFU-område när jag ändrar min folkbokföringsadress?

Nej. Din grundplacering i ett VFU-område baseras på folkbokföringsadressen du hade när du blev grundplacerad inför din första VFU. Grundplaceringen ändras inte automatiskt när du byter folkbokföringsadress. Om restiden till ditt VFU-område blir alltför lång efter flytten finns möjlighet att anmäla en önskan om byte av VFU-område. Anmälan om byte görs på särskild blankett före 15 oktober för VFU under följande vårtermin eller 15 april för VFU under följande hösttermin. Anälningsblankett samt information om de skäl som lärarutbildningen, om möjligt tar hänsyn till hittar du här.

Ungefär hur lång restid brukar det vara till VFU-platsen?

Det varierar beroende på var du bor och var du genomför din VFU. Pendlingstiden till VFU-platsen kan vara upp till 90 minuter enkel resa med kollektivtrafik. I undantagsfall kan pendlingstiden bli längre än så.

Kan jag själv ordna en VFU-placering?

Det är inte tillåtet att själv ordna VFU-placering på en förskola/skola. Alla VFU-placeringar sker via kommunens VFU-samordnare i ditt VFU-område. Det gäller även för distansstudenter på KPU när lokala VFU-avtal tecknas med skolor nära hemorten.

Kan jag önska att genomföra VFU på en viss förskola/skola i mitt VFU-område?

Om du har önskemål, eller annan information som VFU-samordnaren behöver veta inför din placering kan du skriva in det i meddelanderutan i samband med att du begär VFU. VFU sker på särskilt utvalda förskolor/skolor i våra partnerkommuner och eventuella önskemål om placering i en viss förskola/skola kan inte garanteras. 

Vad är VFU-begäran?

VFU-begäran innebär att du inför varje VFU-kurs aktivt meddelar VFU-samordnaren i ditt VFU-område att du ska genomföra VFU. Det är först när du begärt VFU som VFU-samordnaren söker efter en VFU-plats åt dig. Du begär VFU på VFU-kursens sida i Studium, under fliken Min VFU. Du får i god tid inför VFU-begäran instruktioner om hur du begär VFU samt information om mellan vilka datum du ska begära VFU. Du måste vara antagen till VFU-kursen för att kunna begära VFU.

Jag har glömt att begära VFU, vad gör jag nu?

Begär VFU snarast och kontakta sedan VFU-samordnaren i ditt VFU-område för att meddela att du gjort en sen VFU-begäran. Det är först när du begärt VFU som VFU-samordnaren söker efter en lämplig VFU-plats åt dig och om du begär VFU senare än angivet datum kan du inte garanteras plats. Du hittar information om datum för VFU-begäran samt instruktioner för hur du begär VFU på VFU-kursens sida i Studium.

Hur får jag reda på var jag ska göra VFU?

Allt som rör din VFU-placering finns under fliken Min VFU på VFU-kursens sida i Studium. Du kommer under kursens gång även se en halvtidsavstämning och ditt omdöme under Min VFU.

Vad förväntas jag som student göra när jag fått min VFU-placering?

Så snart du ser att du tilldelats en VFU-plats skall du kontakta din VFU-handledare och presentera dig samt påbörja planeringen inför din kommande VFU. Kontaktuppgifter till din VFU-handledare och till förskolan/skolan hittar du under fliken Min VFU på VFU-kurssidan i Studium.

Krävs utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU?

För att få genomföra VFU i förskola och skola måste du först ha visat ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför VFU ska du visa utdraget för den person som kommunen utsett till ansvarig för att kontrollera registerutdrag. För frågor om vem du ska visa utdraget för, kontakta VFU-samordnaren i ditt VFU-område. Kontaktuppgifter till VFU-samordnaren hittar du under fliken Min VFU på VFU-kursens sida i Studium

Se alltid till att ha ett aktuellt registerutdrag (giltigt endast ett år) när du ska ut på VFU. Sök i god tid. Kan du inte visa upp ett giltigt registerutdrag får du inte påbörja din VFU och kan komma att halka efter i din utbildning. Länk för ansökan om utdrag ur polisens belastningsregister hittar du här.

Hur mycket förväntas jag vara i förskolan/skolan under min VFU?

För VFU-kurser gäller obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Det står inskrivet i kursplanerna och innebär 100 procents närvaro under VFU. Din insats under en VFU-vecka ska motsvara en normal 40-timmars arbetsvecka och du förväntas vara på förskolan/skolan cirka 35 h/vecka.

Om du reser mer än 90 minuter enkel väg kan en timmes restid/dag räknas in i din ordinarie arbetsvecka under VFU. Om så är fallet, prata med din handledare om detta i början av din VFU. Lägg sedan upp en gemensam plan för vilka veckodagar det passar att du eventuellt kommer lite senare eller avviker lite tidigare från din VFU-plats.

Inom vilka skolformer kan jag göra VFU?

Under din utbildning genomför du VFU i den verksamhet som svarar mot den examen du planerar och den inriktning du valt.

  • För förskollärarprogrammet kan den sista VFU-kursen vara förlagd till förskoleklass, övriga VFU-kurser genomförs i förskolan.
  • För grundlärarprogrammet med inriktning F-3 kan den första eller den andra VFU-kursen vara förlagd till förskoleklass, övriga VFU-kurser genomförs i grundskolans årskurs 1-3. Grundlärarprogrammet inriktning 4-6 genomför all VFU i årskurs 4-6.
  • För ämneslärarprogrammet och KPU med inriktning mot gymnasiet är den första VFU-kursen vanligtvis förlagd till grundskolans senare år (åk. 7-9) medan resterande VFU bör vara förlagd till gymnasieskolan. KPU-studenter som läser inriktning 7-9 genomför all VFU i åk. 7-9. Studenter på ämneslärarprogrammet och KPU (inriktning 7-9 och Gy) kan även genomföra sin första VFU inom vuxenutbildningen.

Jag läser på distans och bor lång ifrån universitetets VFU-områden. Var genomför jag VFU?

Om du läser KPU på distans och bor långt ifrån universitetets VFU-områden (avtalskommuner) försöker vi ordna med en VFU-placering i närheten av din hemkommun. Vi strävar efter att ordna VFU-placering i nära anslutning till hemorten men det är inget som kan garanteras. Universitetets VFU-handläggare kontaktar kommuner nära din hemort för att se om det är möjligt att teckna ett lokalt VFU-avtal med en skola där. Universitetet har också ett nära samarbete med skolkoncernen AcadeMedia som placerar flertalet distansstudenter.

Om du bor i utlandet och läser KPU på distans ska du räkna med att genomföra VFU i Sverige, eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig VFU-skola i utlandet.

Kan jag genomföra VFU i utlandet?

Ja, det är möjligt att genomföra vissa VFU-kurser i utlandet. Mer information om hur du ansöker och vad som kan vara bra att tänka på inför VFU i utlandet hittar du hos institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Under VFU

Vad händer om jag blir sjuk eller är frånvarande under min VFU?

Om du blir sjuk eller av andra giltiga skäl, t.ex. VAB, är frånvarande under din VFU måste tiden du varit borta tas igen. VFU-handledaren gör en individuell bedömning av hur 1-2 dagars sjukfrånvaro eller annan giltig frånvaro tas igen. Vid mer än två dagars frånvaro kontaktas kursledaren för samråd. Observera att frånvaro på grund av privata resor under VFU inte räknas som giltig frånvaro.

Vad händer om min VFU-handledare blir sjuk eller är frånvarande under min VFU?

Som student ska du ha en VFU-handledare under hela din VFU. Om din VFU-handledaren är frånvarande ska en annan tillfällig handledare utses av rektor eller arbetslaget. Förskolan/skolan ska ha en plan för vem som handleder dig utifall att din ordinarie VFU-handledare är frånvarande. Redan under första veckan av din VFU bör du fråga din handledare om vem som tar över handledningen utifall att han/hon skulle vara frånvarande.

Det är skollov under min VFU, betyder det att jag är ledig då?

VFU-kursen pågår även om skolorna har lov. Förskolor är öppna under skolloven och du följer din handledare som vanligt. Grund- och gymnasieskolor är däremot stängda under skolloven (gäller ej höstlovet) och då förväntas du inte vara i skolan om det inte pågår skolverksamhet. När skolan är stängd för lov arbetar du med med övriga uppgifter inom ramen för VFU-kursen.

Jag upplever att det inte fungerar på min VFU. Vad gör jag?

I första hand, prata med din VFU-handledare eller någon annan person på förskolan/skolan, t.ex. kontaktpersonen/kontaktläraren eller rektor och se om ni tillsammans kan lösa det som inte fungerar. Om ni inte löser det på plats i förskolan/skolan, kontakta VFU-handläggare på vfu@uadm.uu.se.

Efter VFU

Har jag rätt till resebidrag under min VFU?

Resebidrag betalas av Uppsala universitet till campusstudenter som reser ut från studieorten (Uppsala eller Visby) till sin VFU-plats under VFU. Resebidrag betalas inte ut för VFU som förläggs till förskolor och skolor i Uppsala tätort eller Visby tätort. Resebidrag betalas inte heller ut om du bor på VFU-orten eller när VFU-placeringen innebär en kortare/billigare resväg än du vanligtvis har till och från de teoretiska studierna vid campus. Mer information om resebidrag hittar du här.

Hur ansöker jag om resebidrag?

Ansökan görs på särskild blankett och ska ha inkommit senast två månader efter avslutad VFU. Blankett för ansökan hittar du här.

Övriga frågor

Jag har fortfarande frågor om VFU. Vem kontaktar jag?

Information om VFU samt kontaktuppgifter till oss som arbetar med VFU-placeringar finns på sidan www.uu.se/lararstudent. Du kan alltid kontakta VFU-handläggare på vfu@uadm.uu.se som hänvisar din fråga till rätt person.

Jag har tidigare arbetat inom förskola eller skola. Kan jag tillgodoräkna mig arbetslivserfarenheten och inte göra VFU?

Om du har med dig relevanta studier eller andra arbetslivserfarenheter relevanta för ditt program kan du ansöka om att få kurserna eller din arbetslivserfarenhet prövad för tillgodoräknande i programmet. Mer information om tillgodoräkning hittar du här.

Krävs utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra fältstudier?

För att få genomföra fältstudier i förskola och skola måste du först ha visat ett utdrag ur polisens belastningsregister. Kontaktläraren på din partnerförkola/partnerskola kan ge dig mer information om vem du ska visa utdraget för i samband med dina fältstudier. Kontaktuppgifter till kontaktläraren för din förskola/skola hittar du under fliken Min VFU på kurssidan för din senaste VFU-kurs i Studium.

Se alltid till att ha ett aktuellt registerutdrag (giltigt endast ett år) när du ska genomföra fältstudier. Sök i god tid. Kan du inte visa upp ett giltigt registerutdrag riskerar du att inte få genomföra fältstudier. Länk för ansökan om utdrag ur polisens belastningsregister hittar du här.

Senast uppdaterad: 2021-06-21