VFU-blanketter inom lärarprogrammet

Här hittar du information om samt ansökningsblanketter för följande:​

 • Utdrag ur polisens belastningsregister
 • Resebidrag
 • Särskilda skäl som lärarutbildningen, om möjligt, tar hänsyn till inför grundplacering eller byte av VFU-område
 • VFU på egen arbetsplats
 • Tredje VFU-omgång

Krav på registerutdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen på förskola och skola måste du först ha uppvisat ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför VFU ska utdraget visas upp för den person som kommunen utsett till ansvarig för att kontrollera registerutdraget. Vem som kontrollerar registerutdraget skiljer sig mellan olika kommuner och du ska följa rutinen som gäller för den kommun och den förskola/skola där du ska göra din VFU. Se till att ha ett aktuellt registerutdrag (giltigt endast ett år) när du ska ha VFU. Sök i god tid. Kan du inte visa upp ett giltigt registerutdrag får du inte påbörja din VFU.

OBS! Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Du har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan du visar det för den person som är utsedd att kontrollera utdraget. (Källa: polisen.se) Du ska behålla originalet själv. Arbetsgivaren får enbart göra en notering om att du visat utdraget. Ingen annan dokumentation av registerkontrollen får göras. (Källa: polisen.se)

Begär registerutdrag (Länk)

Ansökan om resebidrag för VFU och Fältstudier

Studenter som genomför VFU eller fältstudier i avtalskommun

Resebidrag betalas ut av Uppsala universitet till campusstudenter som under VFU pendlar ut från Uppsala till följande avtalskommuner: Enköping, Gävle, Heby, Håbo, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sala, Sigtuna, Sollentuna, Tierp, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Västerås, Östhammar samt till studenter som pendar ut från Visby till övriga orter inom region Gotland. Resebidrag betalas även ut för VFU som förläggs till följande orter inom Uppsala kommun: Almunge, Knutby, Björklinge, Rasbo, Vattholma, Skyttorp, Danmark, Lövstalöt, Vänge, Ramstalund, Länna, Bälinge, Lindbacken och Storvreta. 

Resebidrag betalas inte ut för VFU och fältstudier som förläggs till förskolor och skolor i Uppsala tätort eller i Visby tätort. Resebidrag betalas inte heller ut om studenten bor på VFU-orten eller när VFU-placeringen innebär en kortare/billigare resväg än studenten vanligtvis har till och från de teoretiska studierna vid campus i Uppsala eller Visby. För distansstudenter utgår inte bidrag för resekostnader eller merkostnader vid VFU.

Bidrag utbetalas med 75 % av billigaste färdmedel, enligt rektorsbeslut 2015-04-21 (UFV 2015/418). Från och med HT19 ersätter även universitetet studentens beviljade resekostnader som överstiger 750 kr per VFU-period. De rabattmöjligheter som erbjuds ska utnyttjas (30-dagarskort, 10-resorskort, studentrabatt eller annat rabattkort). Ta reda på vilket som är det bästa alternativet innan VFU-perioden/fältstudier påbörjas.

Observera att pendling med SJ inte är det billigaste färdmedlet. Om detta alternativ innebär avsevärd tidsvinst kontakta vfu@uadm.uu.se innan VFU/fältstudier påbörjas. 

Bidrag erhålles efter genomförd kurs. Ansökan görs på särskild blankett och ska ha inkommit senast två månader efter avslutad VFU. Utbetalning av resebidrag sker vanligtvis några veckor eller upp till ett par månader efter att komplett ansökan inkommit.

OBS! Blanketten fylls i på dator och mejlas till vfu@uadm.uu.se tillsammans med inskannade kvitton som bilaga

Resebidrag för pendling med bil

Generellt beviljas inte resebidrag för pendling med bil. Finns det ingen möjligt att resa med kollektivtrafik till VFU-platsen kontakta: 

Studenter som läser i Uppsala: vfu@uadm.uu.se

Studenter på campus Gotland: VFU-cg@uu.se

Studenter som genomför VFU i utlandet 

Studenter som genomför VFU i utlandet kan ansöka om ett resebidrag om max 5000 kr (inom Europa) alternativt max 6000 kr (utanför Europa). Regeln om 75% ersättning av resekostnaden gäller inte för VFU i utlandet utan du kan ansöka om 100% ersättning av resekostnaden, upp till det ovan angivna maxbeloppet.

Ansökan om resebidrag sker via ordinarie ansökningsblankett för resebidrag, ange VFU i utlandet som kommun för VFU. Det är möjligt att ansöka om resebidraget innan du genomfört VFU-kursen. För att ansöka om resebidrag i förväg ska du först ha bokat en färdbiljett och skapat en budget över dina uppskattade resekostnader. Använd följande mall för budget (word). Om du har frågor om vad som ska ingå i din budget, se följande exempel på budget (pdf).

OBS! Blanketten fylls i på dator och mejlas till vfu@uadm.uu.se tillsammans med budget för resekostnader och kopia på färdbiljett. Utbetalning av resebidrag sker vanligtvis några veckor efter att komplett ansökan inkommit.

Ansök om resebidrag (word)

Anmälan av särskilda skäl inför grundplacering eller byte av VFU-kommun

Om du har särskilda skäl som du önskar ska tas i beaktande inför grundplacering i någon av universitetets samverkanskommuner, ska du anmäla det till VFU-enheten vid lärarutbildningen. Lärarutbildningen strävar efter att ordna en så lämplig placering som möjligt för de studenter som omfattas av särskilda skäl, men kan inte garantera placering i en viss partnerkommun.

Om särskilda skäl uppkommer under din utbildning, t.ex. att du får barn, blir sjuk eller flyttar, finns möjlighet att ansöka om byte av partnerkommun (studenter som genomfört VFU I HT20 eller senare) eller samverkanskommun (studenter som genomfört VFU I innan HT20). Byte kan dock inte garanteras.

Anmälan görs på särskild blankett och ska inkomma senast den 15 oktober för VFU under vårtermin och senast den 15 april för VFU under hösttermin. Om särskilda skäl uppkommer efter angivet datum ska du omgående kontakta VFU-handläggarna för lärarprogrammen. Byte kan endast i undantagsfall göras under innevarande termin.

De skäl lärarutbildningen tar hänsyn till vid grundplacering och byte är:

 • Sociala skäl - barnomsorg d.v.s. behov av att hämta och lämna barn (egna eller sambos) inom förskoleverksamhet samt skolbarnsomsorg till och med årskurs 1. Personbevis för det yngsta barnet krävs.
 • Medicinska skäl – till exempel behov av egen sjukvård i Uppsala eller annan avtalskommun eller andra medicinska skäl som gäller studenten. Intyg från vårdgivare krävs, följande mall för intyg ska användas.
 • Andra särskilda omständigheter - t.ex. vård av barn (gäller vårdnadshavare), uppdrag som studeranderepresentant i någon av UU:s kommittéer samt elitidrott eller flytt/ny folkbokföringsadress. Relevant intyg krävs.

Lärarutbildningen tar inte hänsyn till följande skäl: husdjur, fritidsaktiviteter eller arbete vid sidan av studierna.

Ansökan behandlas av en grupp bestående av representanter från VFU-organisationen vid Uppsala universitet och studiebevakare. Eftersom lärarutbildningen inte är skyldig att ta hänsyn till särskilda skäl vid grundplacering eller byte av VFU-område går det inte att överklaga beslutet. Om du har frågor kring din grundplacering eller byte av VFU-område ska du kontakta VFU-handläggarna på vfu@uadm.uu.se

Anmäl särskilda skäl (länk)

Ansökan om VFU på egen arbetsplats

Studenter på KPU har möjlighet att ansöka om att genomföra VFU på den skola där studenten arbetar som lärare. Som student kan du genomföra maximalt två VFU-kurser på den egna arbetsplatsen. Tillgodoräknad VFU likställs med VFU på egen arbetsplats. För VFU på egen arbetsplats gäller följande:

 • Du är anställd som lärare och arbetar maximalt 40 procent under VFU-perioden.
 • Under VFU undervisar du i det ämne/de ämnen som du är antagen i och på det stadium (7-9 eller gymnasiet) som du är antagen i.
 • På skolan finns det minst en VFU-handledare som är legitimerad och behörig i det ämne/de ämnen som du är antagen i.

Följande flödesschema (pdf) beskriver hur ansökan om VFU på egen arbetsplats går till. Ansökan om att göra VFU på egen arbetsplats görs på särskild blankett. En komplett ansökan ska inkomma senast sex veckor innan kursstart för VFU. För att säkerställa att du som student får kontinuerlig handledning under din VFU ska ansvarig rektor för skolan inkomma med en planering för VFU (pdf) där handledningsansvaret tydligt framgår. Den ifyllda planeringsblanketten bifogas ansökan.

Ansök om VFU egen arbetsplats (länk)

Ansökan om tredje VFU-omgång

Om en student blir underkänd på omexamination av VFU-kurs finns möjlighet att ansöka om ytterligare ett examinationstillfälle (en tredje VFU-omgång) hos fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. Ansökan ska göras på särskild blankett.

Ansök om tredje VFU-omgång (PDF)

Senast uppdaterad: 2023-02-06