Ansökan om tillgodoräkning

Om du har relevanta studier eller andra erfarenheter för ditt program med dig sedan tidigare så kan du ansöka om att få kurserna prövade för tillgodoräknande i programmet.

Tänk på att:
• Många program har en bunden studiegång som kan innebära att ett tillgodoräknande kan leda till ett glapp i studierna. Det är därför inte nödvändigtvis så att studietiden blir förkortad med ett tillgodoräknande.
• Man får inte studiemedel för en kurs som tillgodoräknas. 

En tillgodoräkning kan inte återkallas.

Tre olika typer av tillgodoräknande

Det finns tre olika typer av tillgodoräknanden

  1. Tillgodoräknande av utbildning som del av kurs inom program. Beslut fattas av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig direkt till ämnesansvarig institution.
  2. Tillgodoräknande av svensk utbildning som motsvarande en hel kurs inom program. Ansökan sker via blanketten nedan.
  3. Tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Studentavdelningen. Ansökan sker till Enheten för studieadministration vid Uppsala universitet. Frågor om tillgodoräkning av utländska utbildningar mailas till Examensenheten

Tillgodoräkning av helkurs

För att kunna ansöka om tillgodoräkning måste du vara antagen och registrerad på det program som du ansöker om tillgodoräkning inom.

Det är viktigt att du anger vilken kurs i programmet som du anser att du kan tillgodoräkna och mot vad.
Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in i god tid före aktuell kurs.
Genom studieplanerna som finns i utbildningsplanerna kan du se vilka kurser som ingår i det program du läser. I kursplanen kan du se kursens mål som ska vara uppfyllda för avklarad kurs.
Sök Utbildningsplan
Sök Kursmål

Tillgodoräkning mot tidigare läst kurs

Är dina tidigare kurser inte lästa vid Uppsala universitet?
Glöm inte att bifoga

  • kursplaner
  • litteraturlistor
  • registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara.

Tillgodoräkning mot reell kompetens i form av arbetslivserfarenhet

Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar kursmålen i någon kurs i din utbildning har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig denna kurs.

Det här ska du skicka med i din ansökan

OBS! Vänligen läs instruktionerna nedan noggrant innan du skickar in din ansökan! 

  • Självvärdering/Kompetensbeskrivning
  • Intyg från arbetsgivaren
  • Eventuella övriga handlingar som styrker din kompetens 

Självvärdering/Kompetensbeskrivning (obligatoriskt)

För att det ska gå att göra en bedömning av din yrkeserfarenhet krävs att du själv beskriver din reella kompetens i relation till målen för den/de kurs(er) i din utbildning du ansöker om tillgodoräknande för. Det innebär att du ska visa hur/på vilket sätt kursmålen (se aktuell kursplan) har uppnåtts genom ditt arbete i skola/förskola. Beskrivning av och reflektion kring den reella kompetensen ska göras i relation till samtliga kursmål. En underskrift av din nuvarande eller tidigare chef skall verifiera den kompetens som du själv beskrivit.

Intyg från arbetsgivaren (obligatoriskt)

I ansökan skall ingå tjänstgöringsintyg som styrker hur länge du varit anställd, hur många procent av heltid du arbetat under denna tid samt vilken befattning du haft. Om du läser till ämneslärare ska det också framgå vilket/vilka ämnen du undervisat i. Om så behövs kan flera intyg lämnas.

Handlingar som styrker din kompetens

Som komplement till ovanstående kan du även bifoga eventuella övriga handlingar som styrker din kompetens (valfritt).


Ansökningsdatum

Tänk på att handläggningen av din ansökan kan ta tid. Normal handläggningstid för ett tillgodoräknandeärende är 6-8 veckor. Se därför till att du är ute i god tid med din ansökan.

Till dess att du har fått besked om tillgodoräknandet rekommenderas att du följer den ordinarie studiegången. 

OBS! Vid ansökan om tillgodoräknande av VFU-kurser gäller särskilda ansökningsdatum:
För att du ska kunna garanteras svar innan kursstart så måste ansökan vara komplett och ha inkommit till oss senast den 15 april (för kurs som läses under följande hösttermin) alternativt senast den 15 oktober (för kurs som läses under följande vårtermin).

För kursen 4PE213 VFU I (7,5 hp) inom Kompletterande lärarutbildning måste en komplett ansökan ha inkommit senast den 15 september (för kurs under samma hösttermin) alternativt den 1 februari (för kurs under samma vårtermin).

Ansök om tillgodoräkning

Avslag

Om du får avslag på din ansökan om tillgodoräknande har du möjlighet att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagan ska skickas till registrator@uu.se I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till Överklagandenämnden som prövar ärendet.

Senast uppdaterad: 2023-01-09