Ansök om Studieuppehåll och anmäl Studieavbrott

Om du behöver ta ett tillfälligt uppehåll från dina studier, men planerar att fortsätta studierna inom en snar framtid ska du ansöka om studieuppehåll från programmet.

Om du inte har för avsikt att fortsätta dina studier ska du anmäla avbrott från programmet.

Studieuppehåll

Om du behöver ta ett tillfälligt uppehåll från dina studier, men planerar att fortsätta studierna inom en snar framtid ska du ansöka om studieuppehåll från programmet. Studieuppehåll kan sökas för en eller två terminer åt gången. Vid ett studieuppehåll får du ta igen studier på tidigare lästa men ej avslutade kurser, dock inte registrera dig på några nya inom programmet. Om du behöver bli omregistrerad på den eller de kurser du ska ta igen, tag kontakt med kursgivande institution i god tid innan kursen startar. Omregistrering sker i mån av plats på kursen.

Vilka särskilda skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS 2013:3) alternativt är att du inte klarat förkunskapskraven för tillträde till kurser nästa termin.
Observera att det krävs intyg på särskilda skäl för att beviljas studieuppehåll under termin 1. Om du vill skjuta upp programstarten så kan du istället ansöka om anstånd. Information om anstånd hittar du här: Anstånd – att skjuta fram studiestarten

Ett beviljat studieuppehåll innebär att du kan återuppta dina studier efter uppehållet under förutsättning att du söker kurser inom ordinarie ansökningsperiod och att kurserna ges under den termin du avser återuppta dina studier. Om du gör uppehåll utan att anmäla studieuppehåll riskerar du att inte kunna återuppta studierna som planerat samt kommer ditt studentkonto vid UU att inaktiveras.

Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagan ska skickas till registrator@uu.se I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till Överklagandenämnden som prövar ärendet.

Glöm inte att det kan vara viktigt att meddela studieuppehåll till exempelvis CSN och A-kassan.

Ansök om studieuppehåll

Studieavbrott från program

Om du inte har för avsikt att fortsätta dina studier ska du anmäla studieavbrott på programmet. Har du gjort ett avbrott på programmet kan du inte fortsätta dina studier eller slutföra oavslutade kurser inom programmet. Därför är det viktigt att du avvaktar att anmäla studieavbrott till det att de kurser som du väntar på resultat för är inrapporterade och klara. 
Om du senare vill återuppta dina studier måste du ansöka om en plats på programmet på nytt.

Vid kortare uppehåll i studierna ska du istället ansöka om studieuppehåll.
Om du är osäker på om du ska göra ett studieavbrott eller studieuppehåll rekommenderas ett samtal med studievägledare.

Glöm inte att det kan vara viktigt att meddela studieavbrott till exempelvis CSN och A-kassan. 

Studieavbrottet kommer gälla från det datum som du har gjort anmälan. Det betyder att du inte kan avsluta påbörjade kurser.

Anmäl studieavbrott

Senast uppdaterad: 2022-04-01