Forskningsmedel ULF 2019

Under hösten 2019 prövas en modell för fördelning av forskningsmedel inom ramen för ULF försöksverksamhet i Uppsala-noden (bestående av Högskolan i Gävle, Kungliga Musikhögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola samt Uppsala universitet med anslutande huvudmän). Noden prövar en modell för fördelning av forskningsmedel där huvudmän tillsammans med forskare vid nodens 9 lärosäten kan söka bidrag för treåriga forskningsprojekt.
 

Inriktning

För att inom ramen för Uppsala-noden pröva aktuella frågor ges möjlighet att ansöka om forskningsmedel för ett fåtal projekt. Sökande är forskare vid ett av nodens nio lärosäten tillsammans med huvudman som är aktivt involverad i arbetet med försöksverksamheten. Medel finns avsatta för att finansiera tre projekt. Dessa projekt är tre-åriga med en maximal budget på 1,5 mkr per år, d.v.s. totalt 4,5 mkr/projekt. Detta ska ses som ett komplement till den fördelning av medel som tidigare skett via verksamhetsplanerna och som en del av försöksverksamheten som helhet. Forskningsprojekten förväntas vara en del av den pågående samverkan som bedrivs i en jämbördig relation där samtliga involverade känner ägandeskap för processen och är beredda att ta till vara resultaten. Fyra aspekter har valts ut att fungera som urvalsgrund för de inkomna ansökningarna.

 • I första hand prioriteras projekt som involverar samtliga aspekter
 • I andra hand prioriteras projekt med minst två aspekter om ändå anses ligga i linje med försöksverksamhetens intentioner

Försöksverksamheten strävar mot att skapa gemensamma forskningsmiljöer hos huvudman och på lärosäten. Olika modeller utprövas för närvarande i enlighet med verksamhetsplanerna. Forskningsprojekten ska ha sin hemvist i forskningsmiljöer där professionen är delaktig i kunskapsproduktionen och där forskningsmiljön är integrerad i huvudmannens utvecklingsverksamhet samt i lärosätets forskningsmiljöer och lärarutbildning. Exempel på miljöer kan vara övningsskolor/partnerskolor. Av ansökan ska framgå hur forskningsprojektet genom sin design vill bidra till att bygga eller stärka forskningsmiljöer som är gemensamma för huvudman och lärosäten.

Försöksverksamheten ska utpröva olika former av kombinationstjänster/delade tjänster. Forskningsansökan ska företrädesvis ha två huvudsökande (disputerade) där en är placerad hos en huvudman och en vid ett lärosäte. Eftersom alla inte har disputerade anställda för det påtänkta forskningsprojektet öppnar detta för att pröva någon form av delad tjänst. T.ex. kan en forskare som är anställd på ett lärosäte förlägga x% hos en huvudman under projekttiden eller en lektor hos huvudmannen gör det motsatta. Lösningen ska framgå vid ansökningstillfället men anställning behöver inte vara påbörjad innan projektet startar.

Försöksverksamheten ska finna former för lärarstudenternas delaktighet i forskningen.  Forskningsprojektet ska därför beskriva hur designen av forskningen möjliggör för lärarstuderande att involveras i en eller flera faser av forskningsprojektet (t.ex. att inom ramen för projektet ge möjlighet till självständigt arbete – eller att delta på seminarium under VFU).

Försöksverksamhetens forskning ska utgå från professionens frågor. Forskningsansökan ska beskriva hur forskningsfrågan har processats fram och vilka som har varit involverade.

Granskning och bedömning

Försöksverksamheten vill pröva hur den vetenskapliga kvaliteten kan vägas samman med ovan listade aspekter.

 • Projektförslag bereds i lokala samordningsgrupper: augusti-november
 • Ansökan öppen: 1 september – 11 november
 • Styrgrupp 17/9-19: operationalisering av bedömningsgrunder utifrån modellens fyra aspekter
 • Deadline för inlämnad projektansökan: 11/11-19
 • Beredning styrgrupp: 19/11-19
 • Sakkunnig-granskning av samtliga ansökningar: december 2019 – januari 2020
 • Beslut styrgrupp: januari/februari 2020 (med beredning av avgående styrgrupp)
 • Rektorsbeslut: februari 2020
 • Start forskningsprojekt: hösten 2020 (eller tidigare om möjligt)

Läs hela utlysningstexten

Ansökan öppnar den 1 september då ansökningsdokument kommer att finnas här.