ULF-avtal med Uppsala kommun

ULF-avtalet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun gäller samverkan på flera områden. En förutsättning för den organisation som byggs upp är utvecklingen av forskningsmiljöer. Det handlar om gemensamma mötesplatser för kunskapsproduktion och kunskapsutbyte - forum där representanter från universitetet och kommunen möts för att inventera förskolans och skolans behov och fördjupa frågeställningar, som i förlängningen kan leda till forsking och utvecklingsprojekt. Här har skolans lektorer en viktig roll. 

Ett sätt att fördjupa lärarnas frågeställningar är att arbeta med utvecklingsprojekt. Ett utvecklingsprojekt är en möjlighet för lärare att tillsammans med handledande lektor fördjupa sig i ett självvalt ämnesområde i syfte att utveckla sin undervisning. Under försöksperioden undersöks hur dessa redan pågående projekt kan få en ännu tydligare koppling till universitetet och i högre grad knyta intresserade forskare till sig. 

En viktig del av avtalet bygger på en utveckling av det partnerskoleprojekt som redan framgångsrikt drivs i samverkan mellan lärarutbildningen och kommunen. Partnerskolan kan vara en grogrund för en forskningsmiljö där lärarstudenterna ges möjlighet att bli en tillgång i förskolans eller skolans utvecklingsarbete med starkt forskningsstöd från universitetet. Samtidigt stärks kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen med ytterligare forskningsanknytning.