ULF-avtal med Enköpings kommun

Med ULF-avtalet sätter Enköpings kommun det forskningsdrivna lärandet i fokus, bland annat genom prövandet av så kallade forskningscirklar. Denna samverkansform ger lärare möjlighet att studera sin egen praktik under handledning av forskare från universitetet. Resultatet kan bli nya och utvidgade kunskaper om t.ex. undervisning, arbetssätt och organisation, som kommer både skolan och universitetet till del. Två cirklar genomförs under läsåret 2019/2020 ; Särbegåvade elever och Förskolan som en arena för barndomens förändrade villkor. Den sistnämnda avslutas och redovisas hösten 2020.

I ett annat huvudspår görs lärarstudenterna till resurser i kommunens utvecklingsarbete – något som har direkt bäring på forskningsbasen i lärar- och förskollärarutbildningen. Skolans problemställningar ska kunna bli föremål för studenternas självständiga arbeten genom ett utökat samarbete med universitetet. Därför genomförs nu ett pilotprojekt i samarbete med Institutionen för Nordiska språk. Projektet kommer att utvidgas till fler institutioner under 2020/2021. Vidare görs satsningar på att kompetensutveckla VFU- handledare, för att säkerställa kvalitén i studenternas verksamhetsförlagda utbildning samt utveckla partnerskoleverksamheten.

Liksom övriga ULF-avtal bygger överenskommelsen ytterst på upprättandet av forskningsmiljöer – gemensamma arenor där lärare, forskare och studenter kan mötas och samverka kring praktiknära forskning. Enköping har därför anställt två kommundoktorander med uppdrag att genomföra seminarium, delta i förvaltningsövergripande uppdrag, delta i forskarmöten på FoU-enheten samt delta i utvecklingsarbetet. Tillsammans med verksamhetschefen för FoU-enheten bildar dessa ett embryo till forskningsmiljö.