ULF-avtal med nti-gymnasiet/Academedia

ULF-avtalet mellan Uppsala universitet och NTI-gymnasiet/AcadeMedia bygger på en infrastruktur som till delar är virtuell. Eftersom NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige behövs en forskningsmiljö som kan överbrygga geografiska avstånd och skapa delaktighet på distans. Försöksverksamheten prövar alltså olika modeller för digital samverkan, så att fler skolenheter kan vara delaktiga i pågående forsknings- och utvecklingssatsningar. Detta görs under ledning av NTI Gymnasiets lektorer och förstelärare.

NTI Gymnasiet delar från och med hösten 2020 en lektor med Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, som också är granne med skolan på Polacksbacken. Skolan har även en lektor i Göteborg som i flera år ansvarat för det kollegiala lärandet i s.k. forskningscirklar inom ULF försöksverksamhet.

Som en del i NTI Gymnasiet/AcadeMedias systematiska kvalitetsarbete ska former utvecklas för att fånga upp och formulera forskningsbara frågor utifrån utmaningar i verksamheten. Under kommande läsår kommer bl.a. dessa projekt att bedrivas:

Synliggöra lärandet:
Forskningsstudie kring elevers benägenhet att aktivt och effektivt delta i övningsmoment under lektionstid i ämnena matematik och historia med hjälp av teorin The Reasoned Action Approach (RAA). Andra läsåret via enkäter intervjuer, insatser och nya enkäter. Datainsamling och jämförelse inom och mellan grupper.

Programmering:
Forskningsstudie tillsammans med Institutionen för Informationsteknologi (Uppsala Universitet). Olika infallsvinklar kring ämnena programmering och matematik. Läsa- och skriva kod, felsöka kod, inställning till programmering och programmering inom matematik.