ULF-avtal

En nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som har pågått 2017-2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet. 

Nationell webbplats

Uppsala universitets lokala webbplats för ULF-avtal

ULF - Utbildning, Lärande, Forskning - är en riksomspännande verksamhet kring praktiknära skolforskning i samverkan som bedrivs uppdrag av regeringen. Uppsala universitet har tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet huvudansvaret för verksamheten.

Under en försöksperiod på fem år (2017-2021) har vi prövat och utvecklat modeller för forskning som bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän. Perioden förlängs nu till 2024 som en övergång till permanent verksamhet från 2025. Viktiga kriterier är att forskningen ska utgå från skolans behov av ny kunskap och att lärare eller övriga skolans yrkesverksamma har en aktiv och initierande roll i processen, t.ex. i formuleringen av forskningsfrågor. ​Alla medverkande lärosäten tecknar lokala ULF-avtal om samverkan med skolhuvudmän. 

Varför behövs ULF-avtal?
Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning och att skolutveckling ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta sker i dag i alltför liten utsträckning. Det finns också ett upplevt glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför finns ett stort behov att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan skola och akademi. 

Vad är målet med ULF-avtal?
Målet är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. Visionen är att modellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen. 

Lokala ULF-avtal

Vid Uppsala universitet ansvarar Fakulteten för utbildningsvetenskaper för genomförandet av försöksverksamheten. Avtal om samverkan har tecknats med sex huvudmän:

 • Uppsala kommun
 • Enköpings kommun
 • Tierps kommun
 • Knivsta kommun
 • Östhammars kommun
 • NTI-gymnasiet/AcadeMedia

Alla huvudmän har som intention att tillsammans med Uppsala universitet etablera forskningsmiljöer. Gemensamt prövas under 2023–2024 en regional satsning i form av en regional ULF-forskningsgrupp – RUF. Gruppen består av lektorer från lärosätet (3 st.) och från avtalshuvudmän (totalt 8 st.) med vardera 20% tjänst.

Gruppens huvuduppdrag ska vara att skapa förutsättningar för långsiktig forskningssamverkan genom att i första hand inventera forskningsbehov och intressen hos lärosäte och huvudmän; delta i förstudier, forskningsansökningar och genomförande av forskningsprojekt. Dessutom ska gruppen initiera och samordna forskningsprojekt och forskningsbaserade utvecklingsprojekt.

Uppsala-noden

Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten som i sin tur tecknar samverkansavtal med skolhuvudmän. Totalt deltar 25 lärosäten i ULF, där nio av dem finns i Uppsala-noden:

 • Uppsala universitet (ansvarigt lärosäte)
 • Högskolan Gävle
 • Stockholms universitet
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Södertörns högskola
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet

Kontakt

Lars Olsson, Föreståndare FoSam, lars.olsson@edu.uu.se
Anna Brunner Cederlund, Projektkoordinator, anna.b.cederlund@edu.uu.se
Josefin Lingström, kommunikatör, josefin.lingstrom@edu.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-04-05