Samverkan

Fakulteten för utbildningsvetenskaper samverkar med kommuner, regioner, myndigheter och näringslivet på många olika sätt.

Internationalisering av skolan

Dekorativ bild: korridor med studenter som pratar eller pluggar

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arbetar för att internationalisering ska bli en konkret verklighet i skolan. Här anordnar man kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.

ULF - Praktiknära skolforskning

Uppsala universitet har tillsammans med universiteten i Göteborg, Umeå och Karlstad fått regeringens uppdrag att genomföra en försöksverksamhet som ska bidra till stärkt vetenskaplig grund i skolan samt i lärar- och förskollärarutbildningarna. 

Dekorativ bild: personer runt ett konferensbord.

Regional samverkan

Dekorativ bild: Dombron.

Forum för skolsamverkan ska bidra till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet. Målet är att säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning

Enheten för studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samverkar med studenter, ett tjugotal ämnesinstitutioner, 17 medverkande kommuner samt region Gotland. Studievägledningen hjälper lärarstudenter att bland annat planera sin studiegång och VFU-organisationen har ett övergripande ansvar för VFU-frågor inom lärarprogrammen.

Dekorativ bild: barn och deras lärare tittar på en jordglob.
Senast uppdaterad: 2023-09-21