Alumnporträtt

AMANDA WALLMON, GYMNASIELÄRARE I ENGELSKA OCH RELIGIONSKUNSKAP

Höstterminen 2011 började Amanda läsa det nya ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Hon tog examen i juni 2016 och arbetar idag som gymnasielärare i engelska och religionskunskap på Rosendalsgymnasiet i Uppsala. Där kombinerar hon sin tjänst med att arbeta dels på Språkintroduktionsprogrammet, dels på de nationella programmen. Under hösten 2017 kommer Amanda att gå utbildningen för att bli handledare för lärarstudenter i deras verksamhetsförlagda utbildning. 

Varför har du valt din ämnesinriktning?

För mig var det redan tidigt självklart att välja engelska som huvudämne. Valet baserades delvis på mitt eget språkintresse och delvis på det faktum att engelska är ett världsspråk som elever behöver goda färdigheter i. Att engelska dessutom är ett ämne de flesta gymnasielever uppskattar bidrog även till mitt val av ämnesinriktning. Att religionskunskap blev mitt biämne är däremot en ren tillfällighet – en tillfällighet som gjorde att jag fann ett nytt intresse i religionsvetenskapen och som idag innebär att jag har en helt annan förståelse för religioners, traditioners och kulturers påverkan på individen och samhället än vad jag tidigare hade.

Berätta om något som du mött under din utbildning och som har varit värdefullt under ditt första år som lärare. 

Det ligger ett visst mått av sanning i påståendet att ingen lärarutbildning i världen kan förbereda dig på den verklighet du möter när du väl är ute i skolans värld. Samtidigt är det först efter utbildningen som jag till fullo kan uppskatta och ta till vara på den gedigna grund av ämneskunskaper, metodik och pedagogik som lärarutbildningen vid Uppsala universitet har erbjudit. Som nyutexaminerad lärare är det en trygghet att veta att man har en stabil grund att stå på samtidigt som man under sitt första år som lärare inser att den egna kunskapsutvecklingen och det kontinuerliga kunskapsutbytet lärare emellan är väsentliga delar av läraryrket.

Om du fick ge ett eller ett par råd till studenter som börjar studera till lärare, vad skulle dessa vara?

Ta vara på alla chanser du får att undervisa. Det är först när du själv har satt dig själv i lärarrollen (hur obekvämt det än må kännas i början) som du kan ta reda på om läraryrket är någonting för dig. VFU-perioderna ger visserligen fantastiska möjligheter att få se olika skolor, möta elever och yrkesverksamma lärare men mitt råd är att försöka kombinera studierna med att vikariera – både då det kommer att bli lättare att konkretisera lärarutbildningens undervisningsinnehåll om du redan har erfarenhet från läraryrket, och då du får chansen att upprätta ovärderliga kontakter med skolor, rektorer och lärare. Jag arbetade deltid på en gymnasieskola i Uppsala under mina sista två år av min utbildning och har idag en tillsvidareanställning på just den skolan.

Vad hoppas du få ut av alumnverksamheten?

Det är inte utan viss separationsångest som jag lämnade universitetet efter fem års studier på ämneslärarprogrammet. Alumnverksamheten gör det möjligt att hålla kontakten med universitetsvärlden i allmänhet, och lärarutbildningen i synnerhet. Att lämna den trygga universitetsbubblan och rollen som student för att ge sig ut i arbetslivet och träda in i sin nya yrkesroll är läskigt och som alumn hoppas jag kunna vara med och skapa en brygga mellan universitetet och arbetslivet så att nyutexaminerade lärare känner sig trygga under sina första år i yrket.  

Amanda Wallmon

ANNA HESSEL, LÄRARE OCH ARBETSLAGLEDARE I FÖRSKOLEKLASS

Anna Hessel

Anna läste Grundlärarprogrammet med behörighet till förskoleklass till och med årskurs 3 HT11-VT15. Hon arbetar nu som arbetslagledare för förskoleklassen på en grundskola (F-6) i Burlövs kommun. 

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete i skolan?

Jag möter dagligen barn som har det tufft, på grund av dålig självkänsla, utanförskap, särskilda behov, hemförhållanden eller andra anledningar. En stor utmaning är att hitta de bästa sätten att stötta dessa barn på och att få dem att känna sig trygga i skolan. Läget i Sverige och i världen kräver en tydlig medvetenhet om värderingar i samhället hos oss lärare.

Berätta om något som du mött under din utbildning och som har varit värdefullt under ditt första år som lärare. 

Samtliga pedagoger i arbetslaget som jag arbetar i var nya på skolan när höstterminen drog igång i augusti. Det var mycket som skulle falla på plats innan rutiner satte sig och vi kunde landa i verksamheten. Ingenting fanns att använda vad det gäller scheman, grovplaneringar, dokumentationsunderlag, etc. Som nyexaminerad och ny arbetslagsledare var det rätt överväldigande att vi behövde bygga upp allt det från början! Men allt eftersom terminen gick så insåg jag att jag ändå har fått en bra helhetsbild av läraryrket och vårt uppdrag för att kunna identifiera våra utvecklingsområden och vad vi behöver göra för att stärka verksamheten, vilket känns betryggande. 

Om du fick ge ett eller ett par råd till studenter som påbörjar sista terminen vid lärarutbildningen. Vad skulle dessa vara?

Något som jag verkligen kan rekommendera är att vikariera vid tillfällen då det är möjligt att kombinera med studier! Jag var vikarie i olika grupper, från förskolan till årskurs 6, vilket var både kul och utmanande. Den erfarenheten hade stor betydelse för mig när jag sen sökte jobb i och med att jag kände mig mycket tryggare i min roll än vad jag tror att jag annars hade varit. 

Få ut hoppas du få ut av alumnverksamheten?

Min bild är att det är ett smidigt och effektivt sätt att bli kvar med en fot i universitetsvärlden för att hålla sig uppdaterad på forskningen och nya rön och min förhoppning är att det resulterar i att jag inspireras till att tänka nya tankar och testa nya arbetssätt. 

JOHANNES LUNDSTRÖM, GYMNASIELÄRARE I SVENSKA, HISTORIA OCH MEDIAKOMMUNIKATION

Johannes Lundström läste Pedagogiskt påbyggnadsår 2002 och arbetar nu som gymnasielärare i svenska, historia och mediaproduktion. Han handleder också lärarstudenter under deras VFU. 

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete i skolan?

Många. Det är svårt att hela tiden tvingas gör mer med allt mindre resurser men det är också utmaningarna i den dagliga undervisningen som gör läraryrket så roligt och givande. Som lärare möter man så många olika elever, alla med sina förutsättningar och kraven på att möta dessa blir allt högre. Det är alltid svårt att möta anpassa undervisningen så att den når alla på bästa sätt.

Berätta om något som du mött under din utbildning och som har varit värdefullt under ditt första år som lärare.

Metodiklärarna som också var verksamma på gymnasiet förberedde oss väl. En stadig grund i ämnet är a och o, samt ett genuint intresse och entusiasm för sina ämnen. Praktikperioderna var mycket värdefulla för utbildningen som en helhet. Som ny lärare upptäckte jag också hur roligt det var att möta eleverna och se deras utveckling.

Om du fick ge ett eller ett par råd till studenter som påbörjar sista terminen vid lärarutbildningen. Vad skulle dessa vara?

Ta vara på din VFU, besök så många lektioner du kan, prata med lärare och övrig personal, ta chansen att se olika lärstilar, klassrumssituationer och inte minst möta eleverna.

Vad hoppas du få ut av alumnverksamheten?

Jag tror att det är viktigt att verksamma lärare håller kontakten med lärarutbildningen samt delar med sig av sina erfarenheter. För mig är det viktigt att handleda lärarstudenter, det får mig att reflektera över min undervisning och få nya perspektiv på lärarrollen. Jag blev själv oerhört väl omhändertagen som nykläckt lärare på min första skola. Det gjorde hela skillnaden under mitt första år.

Johannes Lundström