VFU-blanketter inom lärarprogrammen

Krav på registerutdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen på förskola och skola måste du först ha uppvisat ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför VFU ska utdraget visas upp för den person som kommunen utsett till ansvarig för att kontrollera registerutdraget. OBS! Vem som kontrollerar registerutdraget skiljer sig mellan olika kommuner och du ska följa rutinen som gäller för den kommun och den förskola/skola där du ska göra din VFU. Se till att ha ett aktuellt registerutdrag (giltigt endast ett år) när du ska ha VFU. Sök i god tid. Kan du inte visa upp ett giltigt registerutdrag får du inte påbörja din VFU.

Begäran om registerutdrag

Ansökan om resebidrag

Resebidrag betalas av Uppsala universitet till campusstudenter för VFU som förläggs till följande orter inom Uppsala kommun: Almunge, Knutby, Björklinge, Knivsta, Rasbo, Vattholma, Skyttorp, Danmark, Lövstalöt, Vänge, Ramstalund, Länna, Bälinge och Storvreta samt för följande avtalskommuner: Enköping, Gävle, Heby, Håbo, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sala, Sigtuna, Sollentuna, Tierp, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Västerås, Östhammar samt region Gotland.

Resebidrag betalas inte ut för VFU som förläggs till förskolor och skolor i Uppsala tätort eller Visby tätort. Resebidrag betalas inte heller ut om studenten bor på VFU-orten eller när VFU-placeringen innebär en kortare/billigare resväg än studenten vanligtvis har till och från de teoretiska studierna vid Campus. För distansstudenter utgår inte bidrag för resekostnader eller merkostnader vid VFU.

Bidrag utbetalas med 75 % av billigaste färdmedel, enligt rektorsbeslut 2015-04-21 (UFV 2015/418). De rabattmöjligheter som erbjuds ska utnyttjas (30-dagarskort, 10-resorskort, studentrabatt eller annat rabattkort). Ta reda på vilket som är det bästa alternativet innan VFU-perioden påbörjas. Bilersättning kan ges om det ej går att ta sig till förskolan/skolan med kommunala transportmedel. Student som önskar använda bil kontaktar i förväg VFU-koordinator. 

Bidrag erhålles efter genomförd kurs. Ansökan görs på särskild blankett och ska ha inkommit senast två månader efter avslutad VFU. Utbetalning av resebidrag sker vanligtvis några veckor eller upp till ett par månader efter att ansökan inkommit.

OBS! Blanketten fylls i på dator och skrivs sedan ut. Kvitton i original ska alltid bifogas ansökan. 

Ansökan om resebidrag

Ansökan om grundplacering i specifik kommun (VFU-område)

De studenter som börjar på lärarutbildning och har särskilda skäl för en viss VFU-placering kan ansöka om detta på nedanstående blankett. Ansökan ska inkomma så snart som möjligt efter påbörjad utbildning.

Om särskilda skäl uppkommer under din utbildning finns möjlighet att ansöka om byte av VFU-område, byte kan endast beviljas om det finns plats i önskat VFU-område. Ansökan om byte av VFU-område görs på särskild blankett och ska inkomma senast den 15 oktober för VFU under vårtermin och senast den 15 april för VFU under hösttermin. Om särskilda skäl uppkommer efter angivet datum ska du omgående kontakta VFU-administratörerna för lärarprogrammen. Byte kan endast i undantagsfall göras under innevarande termin.

De skäl lärarutbildningen tar hänsyn till vid grundplacering och byte är:

  • Sociala skäl - barnomsorg d.v.s. behov av att hämta och lämna barn (egna eller sambos) inom förskoleverksamhet samt skolbarnsomsorg till och med årskurs 1. Personbevis för det yngsta barnet krävs.
  • Medicinska skäl – till exempel behov av egen sjukvård i Uppsala eller annan avtalskommun eller andra medicinska skäl som gäller studenten. Intyg från vårdgivare krävs, följande mall för intyg ska användas.
  • Andra särskilda omständigheter - t.ex. vård av barn (gäller vårdnadshavare), uppdrag som studeranderepresentant i någon av UU:s kommittéer samt elitidrott. Relevant intyg krävs.

Lärarutbildningen tar inte hänsyn till följande skäl: husdjur, fritidsaktiviteter eller arbete vid sidan av studierna.

Ansökan behandlas av en grupp bestående av representanter från VFU-organisationen vid Uppsala universitet och studiebevakare. Eftersom lärarutbildningen inte är skyldig att ta hänsyn till särskilda skäl vid grundplacering eller byte av VFU-område går det inte att överklaga beslutet. Om du har frågor kring din grundplacering eller byte av VFU-område ska du kontakta VFU-administratör på vfuadmin@edu.uu.se

Ansökan VFU specifik kommun

Ansökan om VFU på egen arbetsplats

Studenter på KPU har möjlighet att ansöka om att genomföra VFU på den skola där studenten arbetar som lärare. Som student kan du genomföra maximalt två VFU-kurser på den egna arbetsplatsen. Tillgodoräknad VFU likställs med VFU på egen arbetsplats. För VFU på egen arbetsplats gäller följande:

  • Du är anställd som lärare och arbetar maximalt 40 procent under VFU-perioden.
  • Under VFU undervisar du i det ämne/de ämnen som du är antagen i och på det stadium (7-9 eller gymnasiet) som du är antagen i.
  • På skolan finns det minst en VFU-handledare som är behörig i det ämne/de ämnen som du är antagen i.

Observera att du inte ska göra en VFU-begäran om du har för avsikt att ansöka om VFU på egen arbetsplats. Här hittar du ett flödesschema som beskriver hur ansökan om VFU på egen arbetsplats går till. Ansökan om att göra VFU på egen arbetsplats görs på särskild blankett. En komplett ansökan ska inkomma senast sex veckor innan kursstart för VFU. För att säkerställa att du som student får kontinuerlig handledning under din VFU ska ansvarig rektor för skolan inkomma med en plan där handledningsansvaret tydligt framgår. Följande mall ska användas när rektor skriver planen. Planen bifogas ansökan.

Ansökan VFU egen arbetsplats

Ansökan om tredje VFU-omgång

Om en student blir underkänd på omexamination av VFU-kurs finns möjlighet att ansöka om ytterligare ett examinationstillfälle (en tredje VFU-omgång) hos fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. Ansökan ska göras på särskild blankett.

Ansökan tredje VFU-omgång