Ansökan om tillgodoräkning

Om du har relevanta studier eller andra erfarenheter för ditt program med dig sedan tidigare så kan du ansöka om att få kurserna prövade för tillgodoräknande i programmet.

Tre olika typer av tillgodoräknande

Det finns tre olika typer av tillgodoräknanden

  1. Tillgodoräknande av utbildning som del av kurs inom program. Beslut fattas av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig direkt till ämnesansvarig institution.
  2. Tillgodoräknande av utbildning som lästs vid utländskt universitet. Ansökan sker till Uppsala universitets Examensenhet. Frågor om tillgodoräkning av utländska meriter kontakta Examensenheten.
  3. Tillgodoräknande av hel kurs inom program. Ansökan sker via blanketten nedan.

Tillgodoräkning av helkurs

För att kunna ansöka om tillgodoräkning måste du vara antagen och registrerad på det program som du ansöker om tillgodoräkning inom.

Det är viktigt att du anger vilken kurs i programmet som du anser att du kan tillgodoräkna och mot vad.
Genom studieplanerna som finns i utbildningsplanerna kan du se vilka kurser som ingår i det program du läser. I kursplanen kan du se kursens mål som ska vara uppfyllda för avklarad kurs.
Sök Utbildningsplan
Sök Kursmål

Tillgodoräkning mot tidigare läst kurs

Är dina tidigare kurser inte lästa vid Uppsala universitet?
Glöm inte att bifoga

  • kursplaner
  • litteraturlistor
  • registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara.

Tillgodoräkning mot reell kompetens i form av arbetslivserfarenhet

Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar kursmålen i någon av kursplanerna som du kan styrka, har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig denna.

Det här ska du skicka med i din ansökan

  • Kompetensbeskrivning/Självvärdering
  • Tjänstgöringsintyg
  • Eventuella övriga handlingar som styrker kompetensen


Beskriv din kompetens i en självvärdering

För att det ska gå att göra en bedömning av din yrkeserfarenhet krävs att du beskriver den reella kompetensen i relation till den aktuella kursens mål. Det innebär att du ska visa hur/på vilket sätt kursmålen (se aktuell kursplan) har uppnåtts genom ditt arbete i skola/förskola. Beskrivning av och reflektion kring den reella kompetensen ska göras i relation till samtliga kursmål. En underskrift av din nuvarande eller tidigare chef skall verifiera den kompetens som du beskrivit.

Intyg från arbetsgivaren

I ansökan ska ingå tjänstgöringsintyg som styrker anställningstid och arbetets inriktning (för ämneslärarprogrammen även i vilket ämne den sökande tjänstgjort) och omfattning i % av heltid. Om så behövs kan flera intyg lämnas.

Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in i god tid före aktuell kurs.


Tänk på att handläggningstiden kan variera.
Under sommaren kan handläggningstiden bli lite längre pågrund av semester.
Skicka därför in din ansökan om tillgodoräknande i god tid. Till dess att du har fått besked om tillgodoräknandet rekommenderas du den ordinarie studiegången.

Ansök om tillgodoräkning

Just nu kan det vara problem med att ladda upp bilagor i ansökningar om tillgodoräkning från vissa webbläsare, försök därför med en annan webbläsare. Kvarstår progblemet var vänlig maila studievagledninglu@uadm.uu.se.

Avslag

Om du får avslag på din ansökan om tillgodoräknande har du möjlighet att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagan ska skickas till registrator@uu.se I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till Överklagandenämnden som prövar ärendet.