ULF-avtal med Uppsala kommun

ULF-avtalet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun gäller samverkan på flera områden. Inte minst lärarstudenter spelar en viktig roll. Genom att låta studenterna vistas och verka i praktiknära forskningsmiljöer, kan de bli en tillgång i skolornas utvecklingsarbete. Samtidigt stärks kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen.

En annan bärande del i avtalet är s.k. delade tjänster - möjligheten för disputerade lärare att ha både forskning och undervisning i sin tjänst. Universitetet ska i sin tur utveckla möjligheter för forskare att arbeta både på lärosätet och hos huvudmannen.

En förutsättning för den organisation som byggs upp är utvecklingen av forskningsmiljöer. Det handlar om gemensamma mötesplatser för kunskapsproduktion och kunskapsutbyte - forum där representanter från universitetet och kommunen möts för att inventera skolans behov och fördjupa frågeställningar som i förlängningen kan leda till forskning och utvecklingsprojekt. Uppsala kommuns systematiska kvalitetsarbete ska ligga till grund för detta.