ULF-avtal med Enköpings kommun

Med ULF-avtalet sätter Enköpings kommun det forskningsdrivna lärandet i fokus, bland annat genom prövandet av så kallade forskningscirklar. Denna samverkansform ger lärare möjlighet att studera sin egen praktik under handledning av forskare från universitetet. Resultatet kan bli nya och utvidgade kunskaper om t.ex. undervisning, arbetssätt och organisation, som kommer både skolan och universitetet till del.

I ett annat huvudspår görs lärarstudenterna till resurser i kommunens utvecklingsarbete – något som har direkt bäring på forskningsbasen i lärar- och förskollärarutbildningen. Med hjälp av ett matchningsverktyg ska skolans problemställningar bli föremål för studenternas examensarbeten.

Liksom övriga ULF-avtal bygger överenskommelsen ytterst på upprättandet av forskningsmiljöer – gemensamma arenor där lärare, lektorer, forskare och studenter kan mötas och samverka kring praktiknära forskning.