ULF-avtal

Uppsala universitets lokala webbplats för ULF-avtal, en  försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning.

Nationell webbplats
 

Uppsala universitets lokala webbplats för ULF-avtal

ULF - Utveckling, Lärande, Forskning - är en riksomspännande försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs uppdrag av regeringen. Uppsala universitet har tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet huvudansvaret för verksamheten.

Under en försöksperiod på fem år (2017-2021) ska vi pröva och utveckla modeller för forskning som bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän. Viktiga kriterier är att forskningen ska utgå från skolans behov av ny kunskap och att lärare eller övriga skolans yrkesverksamma har en aktiv och initierande roll i processen, t.ex. i formuleringen av forskningsfrågor.

Syftet är att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet samt en stärkt forskningsbas i lärar- och förskollärarutbildningarna.

Målet är bygga ett långsiktigt hållbart system – en infrastruktur – för praktiknära skolforskning som bedrivs i samverkan mellan akademi och skolhuvudman. Infrastruktur ska här förstås som alla de organisatoriska förutsättningar som krävs för att möjliggöra forskningen i praktiken: tjänstebeskrivningar, fördelning av resurser, upprättandet av gemensamma mötesplatser och forskningsmiljöer etc. Efter försöksverksamhens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och implementeras nationellt.

Visionen - om tjugo år är praktiknära forskning grunden för de professionellas yrkesutövning inom skolväsendet samt för lärar- och förskollärarutbildningen. Om tjugo år bedriver forskare och lärare  i skolväsendet praktiknära forskning i samverkan – i hela landet.

lokala ulf-avtal

Vid Uppsala universitet ansvarar Fakulteten för utbildningsvetenskaper för genomförandet av försöksverksamheten. Avtal om samverkan har tecknats med tre huvudmän:

Alla tre har som intention att tillsammans med Uppsala universitet etablera forskningsmiljöer. En lokal samordningsgrupp koordinerar verksamheten. Denna består av representanter från universitetet samt från de tre samverkande skolhuvudmännen.

Lokal samordningsgrupp
Elisabet Nihlfors (UU, ordf.)
Mathias Hallberg (UU)
Lars-Åke Nordén (UU)
Anne Palmér (UU)
Lena Apelthun (Uppsala kommun)
Eva Wadell (Enköpings kommun)
Mimmi Björklund (student)
Hanna Otthén (student)
Eva Tiensuu Janson (UU)
Cecilia Johansson (UU)
Mats Edenius (UU)
Mathias Laveno (NTI-gymnasiet/AcadeMedia)
Oscar Björk (UU)

uppsala-noden

Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten som i sin tur tecknar samverkansavtal med skolhuvudmän. Totalt deltar 25 lärosäten i ULF, där nio av dem finns i Uppsala-noden:

Uppsala universitet (ansvarigt lärosäte)
Högskolan Gävle
Stockholms universitet
Kungliga Tekniska Högskolan
Kungliga Musikhögskolan
Södertörns högskola
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Malmö universitet

Kontakt

Elisabet Nilhfors, Dekan, elisabet.nihlfors@edu.uu.se
Lars Olsson, Föreståndare FoSam, lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se
Anna Brunner Cederlund, Projektkoordinator, anna.b.cederlund@forumforsamverkan.uu.se
Ulrika Wallenquist, Utbildningsledare, ulrika.wallenquist@uadm.uu.se
Andrea Dahlkild, kommunikatör, andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se