Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Försöksverksamhet med praktiknära forskning: ULF-avtal

Regeringen har genom beslut den 9 mars 2017 (U2015/03573/UH, U2017/01129/UH) uppdragit åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Enligt regeringens beslut ska de ansvariga universiteten samordna försöksverksamheten mellan sig och ansvara för att den dokumenteras och utvärderas och att erfarenheterna och resultaten av utvärderingen sprids i syfte att göra det möjligt för andra universitet, högskolor och skolhuvudmän att använda sig av samverkansmodellerna. Uppdraget avser perioden 2017-2021 och det ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.

Försöksverksamheten syftar till att skapa långsiktigt hållbara strukturer och som vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet & lärarutbildning. Visionen är att om tjugo år så är praktiknära forskning grunden för de professionellas yrkesutövning inom skolväsendet och för lärar- och förskollärarutbildningen. Om tjugo år bedriver forskare vid lärosäten och lärare och förskollärare i skolväsendet praktiknära forskning i samverkan – i hela landet. Om tjugo år har vi etablerat nya förhållningssätt till samverkan kring praktiknära forskning.

Det förutsätter nationellt likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör ett nära samarbete som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan verksamheten inom akademin och inom skolväsendet. Inom hälso- och sjukvården har Avtal om läkarutbildning och forskning (ALF-avtalet) möjliggjort en sådan utveckling. ALF-avtalet är därför en självklar utgångspunkt för uppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning, här benämnt ULF-avtal (Utbildning Lärande Forskning). 

Läs regeringens beslut om försöksverksamheten
Läs mer om regeringens satsning på praktiknära forskning
Läs avsiktsförklaringen mellan de fyra ansvariga universiteten

Läs återrapportering till regeringen 2018-02-26 om försöksverksamhetens första verksamhetsår: Delredovisning från Uppsala universitet 

Länk till Nationell webbsida för ULF

Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder och till dessa knyts huvudmän och ytterligare lärosäten. Vid Uppsala universitet ansvarar Fakulteten för utbildningsvetenskaper för genomförandet av försöksverksamheten. De lärosäten som valt att samverka med Uppsala-noden är

  • Högskolan Gävle
  • Stockholms universitet
  • Kungliga Tekniska Högskolan
  • Kungliga Musikhögskolan
  • Södertörns högskola
  • Linnéuniversitetet
  • Lunds universitet
  • Malmö universitet

Kontakt

Elisabet Nilhfors, Dekan, elisabet.nihlfors@edu.uu.se
Lars Olsson, Föreståndare FoSam, lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se
Ulrika Wallenqvist, Utbildningsledare, ulrika.wallenquist@uadm.uu.se