Samarbeta med oss!

Vi samverkar med kommuner, landsting, myndigheter och näringslivet på många olika sätt.

Internationalisering av skolan

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arbetar för att internationalisering ska bli en konkret verklighet i skolan. Här anordnar man kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.

Lärande för hållbar utveckling

SWEDESD ska genom samarbete med svenska och internationella partners, väva samman forskning, kapacitetsutveckling och policyarbete inom lärande för hållbar utveckling.

Praktiknära forskning - Utbildning Lärande Forskning (ULF)

Uppsala universitet har tillsammans med universiteten i Göteborg, Umeå och Karlstad fått regeringens uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet som ska bidra till stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolan. 

Utveckling av skolledare

Avdelningen för rektorsutbildning utbildar rektorer, förskolechefer och andra personer som leder läroplansstyrda verksamheter och syftar till utveckling i chefs- och ledarrollen i enlighet med skollagen. 

Regional samverkan

Forum för Samverkan ska bidra till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet. Målet är att säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning

Enheten för studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samverkar med studenter, ett tjugotal ämnesinstitutioner, 17 medverkande kommuner samt region Gotland. Studievägledningen hjälper lärarstudenter att bland annat planera sin studiegång och VFU-organisationen har ett övergripande ansvar för VFU-frågor inom lärarprogrammen.